Στόχοι/Οφέλη

Σήμερα, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαθέτουν ψηφιακά μαθήματα, τα οποία εκπληρώνουν μόνο βασικές λειτουργίες, δηλαδή διάθεση ελάχιστου εκπαιδευτικού υλικού, χωρίς κάποια οργάνωσή του ή παιδαγωγική προσέγγιση της οργάνωσης. Το ελλιπές περιεχόμενο και η μη δομημένη οργάνωση του, αποτρέπει τη χρήση των ψηφιακών μαθημάτων από το ευρύ κοινό. Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της δικτυακής παρουσίας των μαθημάτων, του περιεχομένου τους καθώς και της πρόσβασης του κοινού σε αυτές. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο θα πραγματοποιείται με δομημένο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου που είναι το ευρύ κοινό καθώς και οι φοιτητές του ιδρύματος και να διευκολύνει τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού.

Ο τελικός στόχος του έργου είναι να:

  • Υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της αποτελεσματικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

  • Προωθήσει την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και να

  • Προσαρμόσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης.

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα σημαντικό τμήμα των μαθημάτων του ιδρύματος να είναι ανοικτά και διαθέσιμα ψηφιακά στο διαδίκτυο. Από την πρόσβαση στα ψηφιακά μαθήματα αυτά θα ωφεληθούν καταρχάς οι φοιτητές του ιδρύματος, οι οποίοι ανεξάρτητα από τους χρόνο-χωρικούς περιορισμούς θα μπορούν να μελετούν την εκπαιδευτική ύλη.

Κατά δεύτερον, όλοι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα, με αποτέλεσμα να ενημερώνουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά και να αποκτούν νέες γνώσεις σε νέα θεματικά αντικείμενα, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στο επαγγελματικό στίβο ή την προσωπική τους εξέλιξη.

Με την υλοποίηση του έργου θα υπάρχει:

  • Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης,

  • Συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας,

  • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Οι δράσεις της προτεινόμενης πράξης και συγκεκριμένα η μαζική και συστηματική ανάπτυξη ανοικτών μαθημάτων που να καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επιπλέον, το έργο προτείνει τη ζωντανή μετάδοση και καταγραφή βιντεοδιαλέξεων σε ευρεία και παραγωγική κλίμακα, το οποίο αποτελεί άλλη μία καινοτομία, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Object moved

Object moved to here.