Κοινό

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών, ανοικτών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν, τόσο στους φοιτητές/σπουδαστές, όσο και στο ευρύ κοινό. Το έργο συνάδει με το δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των TΕΙ.

Με τον όρο «Ανοικτό Μάθημα» νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο μάθημα και στο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό του. Τα TΕΙ, καθώς και το διδακτικό  προσωπικό τους, διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού, του οποίου η χρήση επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Το έργο απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ κοινό όπως:

  • Μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

  • Επαγγελματίες και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να ανανεώσουν τις υπάρχουσες,

  • Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και

  • Διάφορες επαγγελματικές ομάδες, κ.ο.κ..

Το κοινό θα μπορεί να αναζητά τα ανοικτά μαθήματα που ενδιαφέρουν και να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, με αποτέλεσμα να ενημερώνουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά και να αποκτούν νέες γνώσεις σε νέα θεματικά αντικείμενα, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στο επαγγελματικό στίβο ή την προσωπική τους εξέλιξη.

Το έργο δεν αποτελεί πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δε χορηγεί πτυχίο ή πιστοποιητικό απόκτησης γνώσης ή αποδεικτικό κατάρτισης και σε αυτήν δεν παρέχεται διδακτική υποστήριξη από τα ΑΕΙ ή από το προσωπικό τους.