Δραστηριότητες

 • Δράση Α. Υποστήριξη ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.

Η δράση αυτή αφορά στην υποστήριξη ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα προέλθει από τη μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, από την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του περιεχομένου των υφιστάμενων ψηφιακών μαθημάτων των ιδρυμάτων κ.α. Μέρος των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων θα διαθέτουν και πολυμεσικό υλικό όπως εκφωνήσεις ή βιντεοδιαλέξεις κ.α.

 • Δράση Β. Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων

Η δράση αυτή αφορά στην τεχνική υποστήριξη της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων. Μέσω της ιδρυματικής αυτής πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο ένα μεγάλο τμήμα των μαθημάτων του ιδρύματος ως ανοικτά ψηφιακά μαθήματα. Ως ιδρυματική πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων θεωρείται το σύνολο των υποκείμενων υπηρεσιών και λογισμικών που θα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, διαχείριση και δημοσιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου κ.τ.λ.

 • Δράση Γ. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση τεχνικού και διδακτικού

προσωπικού.

Η δραστηριότητα αυτή αφορά στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του διδακτικού και τεχνικού προσωπικού του ιδρύματος.

 • Δράση Δ. Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των

Αποτελεσμάτων & Διαγωνισμοί Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων.

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει δράσεις δημοσιότητας στη διάρκεια του έργου, οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων, δημοσιεύσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παραγωγή ενημερωτικού υλικού κλπ. Επίσης περιλαμβάνει τη διοργάνωση διαγωνισμού καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια που θα ορισθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης.

 • Δράση Ε. Οργάνωση και υποστήριξη υλοποίησης της Ιδρυματικής Πράξης. Η

παρούσα δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:Δράση ΣΤ. Αξιολόγηση Πράξης

  • Ε1. Σύσταση και λειτουργία της Ιδρυματικής Επιτροπής.
  • Ε2. Ορισμός ενός εκπροσώπου από κάθε Τμήμα.
  • Ε3. Ορισμός ιδρυματικής πολιτικής σχετικά με τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα.
  • Ε4. Διοικητικός και τεχνικός συντονισμός του έργου.

 • Δράση Z. Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και εξοπλισμού/λογισμικού

επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων. Η παρούσα δράση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού που διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Φορητός εξοπλισμός καταγραφής και μετάδοσης διαλέξεων.
  • Εξοπλισμός και λογισμικό επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων.