Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα

Ως Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα ορίζεται το ολοκληρωμένο περιεχόμενο που επιτρέπει την αυτοτελή μελέτη του γνωστικού αντικειμένου ενός μαθήματος και είναι σε θέση να:

  • καλύπτει πλήρως ένα μάθημα του Προγράμματος Σπουδών
  • καλύπτει μια ή περισσότερες αυτοτελείς πλήρεις ενότητες ενός μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών σε περιπτώσεις συνδιδασκαλίας.
Τα ανοικτά μαθήματα απευθύνονται σε:
  • Φοιτητές, Απόφοιτους για την επικαιροποίηση των γνώσεών τους αλλά και
  • Οποιονδήποτε έχει το γνωστικό υπόβαθρο να παρακολουθήσει το αντικείμενο που καλύπτουν